ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

           

           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2518  ได้กำหนดให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค  มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร ความรู้ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าว ชักจูงประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือแก่รัฐบาลและหน่วยราชการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

          นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ในด้านการประชาสัมพันธ์ รวบรวมข่าวสารทางราชการภายในจังหวัด เผยแพร่ให้ราษฎรในจังหวัดได้ทราบและเข้าใจ โดยผ่านสื่อมวลชนและการใช้อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น ได้ศึกษาและปฏิบัติในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารกับทางราชการและประชาชนที่มีติดต่องาน นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ออกปฏิบัติงานทำข่าวในสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย

 

เริ่มก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ 

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดเป็นราชการส่วนภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2518 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518 โดยให้มีการเริ่มตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครั้งแรก  ในปีงบประมาณ 2523 ตั้งเพียง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สกลนคร อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์และปัตตานี ต่อมาในวันที่ 26 มีนาคม 2540 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 22 หน่วยงานและราชการบริหารส่วนภูมิภาค (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 75 จังหวัด) 

 

ที่ตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อาคารหลังเก่า ชั้น 1
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000

 

 ตราสัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar