แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ งบประมาณ 10,000.00 บาท

2.โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อสำนักข่าว (สนข.) งบประมาณ 5,000.00 บาท

3.โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) งบประมาณ 6,000.00 บาท

4.โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 5,000.00 บาท

5.โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ 7,000.00 บาท

6.โครงการประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณ 5,000.00 บาท

7.โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม งบประมาณ 37,500.00 บาท 

8.โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและขยายผลนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ งบประมาณ 20,000.00 บาท

9.โครงการประชาสัมพันธ์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 บาท

10.โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 6,000.00 บาท

11.โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย งบประมาณ  4,500 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 106,000 บาท

     

image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนยุทธ-กปส.66-พิษณุโลก.pdf |
แผนยุทธ-กปส.66-พิษณุโลก.xlsx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar