ภารกิจและอำนาจหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
 

 ภารกิจ

      เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะ นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ และดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

 

 อํานาจหน้าที่

1. จัดทําแผนงานโครงการ ด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติและแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนให้คําปรึกษาและจัดทําโครงการแผนงานการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการในจังหวัด 
2. รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และส่วนราชการในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ และจัดเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด 
3. ประสานการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนการประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์ 
4. ติดตามรับฟังความคิดเห็น ท่าที และทัศนคติของประชาชนในจังหวัดที่มีต่อนโยบาย ของรัฐบาล และโครงการของจังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดแนวความคิด ค่านิยม และทัศนคติที่ถูกต้อง 
5. วางแผนการใช้สื่อ และบริหารสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในระดับจังหวัด 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar