วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารดิจิตอล
เพื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างการยอมรับของหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน”

 

 พันธกิจ    "พัฒนาทีม สร้างนวัตกรรมข่าวสาร สร้างสรรค์เมืองพิษณุโลก"

1. พัฒนาทีม
      การพัฒนาบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายสำคัญ คนในองค์กรมีความเก่ง โดดเด่น และดีงามสามารถสร้างสรรค์งานคุณภาพ 
2. พัฒนางาน
     2.1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนทันต่อสถานการณ์ผ่านเครือข่ายสื่อทุกรูปแบบทุกช่องทาง ได้แก่ Social media วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้านตำบลชุมชน
     2.2 สร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ความร่วมมือของประชาชนของชาวพิษณุโลกในการปฏิบัติตามนโยบายแนวทางรัฐบาลและส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก

     2.3 จัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนและปลูกจิตสำนึกจรรยาบรรณสื่อ
3. สร้างนวัตกรรมข่าวสารเมืองพิษณุโลก
     นำนวัตกรรมสื่อดิจิตอล ในรูปแบบที่นำสร้างงานใหม่ สร้างค่านิยมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวพิษณุโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์งานสื่อทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาพิษณุโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้น

4. เป็นที่ปรึกษาหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพ
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3. พัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar