สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย "ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า"

หลายหน่วยงานมีการมอบเงินรางวัลประจำปี หรือโบนัส ให้กับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ก็อาจทำให้บางคนข้องใจว่า ตัวเองได้มากหรือน้อยกว่าคนอื่นหรือเปล่า ขอตรวจสอบหน่อยจะได้ไหม

        นายข้องใจ เป็นข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง มีข้อสงสัยว่า นายโดดเด่นได้เงินรางวัลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มากน้อยแค่ไหน จึงมีหนังสือถึงหน่วยงานขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการโอนเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของนายโดดเด่นเข้าบัญชีธนาคารของข้าราชการรายหนึ่ง เนื่องจากบัญชีของนาย โดดเด่นมีปัญหา หน่วยงานแจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เหตุผลว่า เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ให้ เปิดเผย นายข้องใจจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

        คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือหนังสือ ของนายโดดเด่นแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปเข้าบัญชีของข้าราชการ รายหนึ่ง ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลอันจะทำให้ทราบถึงสถานะทาง การเงินของบุคคลอื่น จึงเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อนายโดดเด่นแจ้งว่าไม่ประสงค์ให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของนายโดดเด่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของ เจ้าของข้อมูลมิได้ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับผู้อุทธรณ์มิได้แสดงเหตุผลว่าการได้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จำเป็นต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้อุทธรณ์อย่างไร การเปิดเผยจึงเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

        เรื่องนี้เป็นการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลอื่นครับ จึงต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเจ้าของข้อมูลครับ มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th

(ที่ สค ๔๓๑/๒๕๖๓) นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar