#NEWs 🏆🏆คณะทำงานด้าน City Data Platform เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจันงหวัดพิษณุโลก🏆🏆

9 ธันวาคม 2564 คณะทำงานด้าน City Data Platform (CDP) ประชุมครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Smart City) เป้าหมายสำคัญคือต้องการมีฐานข้อมูลระดับเมือง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผน บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของเมือง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
บรรยากาศการประชุมวันนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการศึกษาแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ(Government Data Catalog) โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ DEPA (องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล) เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาให้ความรู้กับคณะทำงาน

City Data Platform (CDP) คณะทำงานที่เปิดมิติใหม่ของภาครัฐ เอกชน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมเครือข่ายไมซ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดพิษณุโลก ประธานชมรมธุรกิจโรงแรมจังหวัดพิษณุโลก ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก กรรมการบริหารบริษัทพิษณุโลกพัฒนาเมืองจำกัด บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก และ
พันเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ

#ข่าวจริงพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม