ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก”

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์มีแนวคิดจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก โดยดำเนินการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ โรงเรียนวัดงิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการสติปัญญาของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดในภูมิภาค แบบครบทุกมิติ ในด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ เป็นการช่วยเหลือครอบครัวของผู้พิการ ลักษณะอาคารศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตฯเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ชั้นที่ 1-2 เป็นห้องเรียนชั้นที่ 3 เป็นห้องนอน ชั้นที่ 4 เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมีอาคารห้องพัก 17 ยูนิต คาดว่าจะจะใช้งบประมาณ กว่า 33 ล้าน

นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารหอพักดังกล่าว เริ่มวางเสาเอก เพื่อให้การก่อสร้างบรรลุเป้าหมายโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจึงมีการจัดให้มี “การระดมทุน” เพื่อก่อสร้างบริจาคที่ “บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาดินแดง เลขที่บัญชี 703-2-48188-9 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย” สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคเงินทุกรายจะได้รับใบเสร็จจากมูลนิธิฯและนำไปใช้ขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล และผู้บริจาคเงิน มูลนิธิฯจะดำเนินการขอหรือออกหนังสือรับรองเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

1 ) บริจาค 100,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน ร.ง.ภ. (เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์)

2 ) บริจาค 200,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน ร.ท.ภ. (เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์)

3 ) บริจาค 500,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน บ.ภ. (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์)

4 ) บริจาค 1,500,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน จ.ภ. (จตุถดิเรกคุณาภรณ์)

5 ) บริจาค 6,000,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน ต.ภ. (ตติยดิเรกคุณาภรณ์)

6 ) บริจาค 14,000,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน ท.ภ. (ทุติยดิเรกคุณาภรณ์)

7 ) บริจาค 30,000,000 บาทขึ้นไป ขอพระราชทาน ป.ภ. (ปฐมดิเรกคุณาภรณ์)

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก” “บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาดินแดง เลขที่บัญชี 703-2-48188-9 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารหลังใหม่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar