คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง 2,741 ล้านบาท ซื้อวัคซีน “แอสตราเซนเนกา”

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 สำหรับคนไทย ในการจองซื้อล่วงหน้าวัคซีน แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง วงเงิน 2,741,336,000 บาท และให้กรมควบคุมโรคเร่งดำเนินการตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนไทย โดยการจองล่วงหน้า (AstraZeneca) กรอบวงเงินทั้งสิ้น 6,216.25 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 12 มกราคม 2564 ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท AstraZeneca จำนวน 26 ล้านโดสแล้ว และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 ของบริษัท AstraZeneca Thailand เป็นประเภทยาควบคุมพิเศษ ที่สามารถนำหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยต้องปฏิบัติตามประกาศ อย. เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงดำเนินการจัดซื้อวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca โดยวัคซีนล็อตแรก จำนวน 50,000 โดส จะส่งมอบให้ไทยภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายอนุชา บุรพาชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า วัคซีนโควิด-19 ซึ่งไทย จะได้รับภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ แต่จะได้จำนวนเท่าไร และจากประเทศใดนั้น กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการทั้งในส่วนของวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่จะเข้ามา 26 ล้านโดส และวัคซีนซิโนแวก ที่ยังไม่สามารถระบุจำนวนตัวเลขได้เพราะอยู่ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับ อย.

ส่วนการจัดซื้อจัดหาวัคซีนโควิด-19 จากแหล่งอื่น ๆ นั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ รวมถึงการจัดลำดับกลุ่มประชาชนผู้ที่จะได้รับวัคซีน โดยมีคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นมาร่วมพิจารณาเพื่อนำเสนอกลับมาให้ที่ประชุม ศบค.ได้รับทราบ รวมทั้งเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น

#วัคซีน #โควิด19 #คณะรัฐมนตรี
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม