ปิดกิจกรรมสนับสนุนการส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
พิษณุโลก เปิดกิจกรรมสนับสนุนการส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ในครัวเรือนที่ยั่งยืน วันนี้ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านมุงเหนือ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด ในกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน ภายใต้โครงการ 1 จำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก และการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน โดยมีนางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมี นายปาราเมศ แสงสว่าง นายอำเภอเนินมะปราง กล่าวให้การต้อนรับ โดยมี คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการตรวจรับการขุดสระแล้วของ อำเภอเนินมะปราง เข้าร่วม กิจกรรมเปิดในครั้งนี้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า “โครงการนี้ฯ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ที่จะมีรายได้เพิ่มจากการทำนา โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในขณะนี้ การขุดบ่อเลี้ยงปลา ปรับพื้นที่ทางการเกษตรที่เหมาะสม ก็จะทำให้เกษตรกรมีกิน มีใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยจังหวัดพิษณุโลก มีการรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และจ้างงานระดับตำบลที่ทำหน้าที่สนับสนุนการวางแผนการผลิตแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ของผู้เข้าร่วมโครงการ และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานภายใต้โครงการ รวมทั้งสิ้น 62 ตำบล ใน 8 อำเภอ เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 724 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 2,519 ไร่ พื้นที่ขุดสระน้ำ จำนวน 514.47 ไร่ พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์จากการขุดสระ 2,019.13 ไร่ กักเก็บน้ำได้ 1,7641.500 ลูกบาศก์เมตร และเกิดการจ้างงานระดับตำบล 352 ราย” หลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต การปรับปรุงบำรุงดินให้ นางป้อง สิงห์สถิต เจ้าของแปลงเกษตรดังกล่าว ประกอบด้วย ถังหมัก กากน้ำตาล วัสดุหมัก ปุ๋ยคอก เมล็ดพันธุ์ปอเทืองและหญ้าแฝก จากนั้นได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการปล่อยพันธุ์ปลาลงสระน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน และร่วมปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :