รมต.จุติ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นเมือง Happyness City

รมต.จุติ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นเมือง Happyness City

วันนี้ 5 พฤษภาคม 2565เวลา 13.00 น.

ณ โรงแรม ดิ อิมพี่เรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา

คุณภาพคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City กิจกรรมครอบครัววิถีใหม่สู่สังคมเข้มแข็ง และความสุขอย่างยั่งยืนรุ่นที่ 4

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ ให้ครบ 100% และเพื่อให้อาสาสมัครครอบครัวในชุมชน, ประธานและคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล มีความรู้และทักษะในการดูแลให้คำแนะนำแก่ครอบครัวในชุมชน และเพื่อให้เกิดเครือข่ายการดูแลครอบครัว ในระดับอำเภอโดยมีอาสาสมัครเป็นศูนย์กลางร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ดำเนินโครงการ "พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City กิจกรรมครอบครัววิถีใหม่ สู่สังคมเข้มแข็ง และความสุขอย่างยั่งยืน" เพื่อให้กลไกของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล สามารถเข้าไปดูแลกลุ่มคนเปราะบาง และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 320 คน ประกอบด้วยอาสาสมัครครอบครัวในชุมชน, ประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล คณะทำงทนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) ในพื้นที่ อำเภอวังทอง อำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมงาน กิจกรรมที่จัดขึ้น มีระยะ 2 วัน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565เป็นกิจกรรมเติมความรู้ เสริมทักษะเพิ่มประสบการณ์ แก่อาสาสมัครครอบครัวในชุมชน โดยการบรรยายหัวข้อ สิทธิขั้นพื้นฐาน และสวัสดิการสังคมที่ประชาชนควรรู้ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน (การจัดการรายกรณี Case Management)

และวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นการบรรยายให้ความรู้ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ครอบครัว อาทิ ด้านหนี้สิน ด้านความรุนแรงในครอบครัว และด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัว รวมไปถึงการบรรยายในหัวข้อจิตวิทยาครอบครัว ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :