คณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการ 17 ลงพื้นที่ตรวจติดตามหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับภาค (ภาคเหนือ) ที่บ้านโฉงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการ 17 ลงพื้นที่ตรวจติดตามหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับภาค (ภาคเหนือ) ที่บ้านโฉงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดราษฎร์เจริญ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับภาค (ภาคเหนือ) นำโดย นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลฯ บ้านโฉงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต และเป็นตัวแทนระดับเขตตรวจราชการ 17 เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รางวัลในระดับภาค (ภาคเหนือ) ต่อไปโดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอบางกระทุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ โดยการดำเนินการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยดำเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประกอบด้วยหลักการสำคัญดังต่อไปนี้คือ การพัฒนาด้านคน สังคม และเศรษฐกิจ อย่างสมดุลโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นพื้นฐานของการพัฒนา เนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นฐานการปกครองที่ประชาชนมีความรักและความผูกพันอย่างใกล้ชิด โดยการใช้แนวทาง “บวร” หรือ “บรม” เป็นเครื่องมือในการพัฒนา กล่าวคือ มีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้ง บ้าน ศาสนา และราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในพื้นที่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar