คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ของจังหวัดพิษณุโลก

คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ของจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับเขตตรวจราชการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับการคัดเลือกและประเมิน จำนวน 6 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

2. ประเภทพัฒนาการอำเภอ นางวิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม

3. ประเภทวิชาการ นางสาวสุกัลยา แก้วเปี้ย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

4. ประเภทสนับสนุน นางสาวปริศนา เกตุพุด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

5. ประเภทพนักงานราชการ นายรันชัย โทนธนู นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

6.ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน นางสาวศุกัญยาภัทร์ ลำทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม

ทั้งนี้มี นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดีเด่นจังหวัดดังกล่าว

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :