ณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน และประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2565 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดกิจกรรมณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตามนยบายของรัฐบาล

จังหวัดพิษณุโลก มีการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านยาเสพติดโดยปีงบประมาณนี้สามารถดำเนินการให้เกิดหมู่บ้านสีขาวได้กว่าร้อยละ 85 ถือเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar