ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดพิษณุโลกใสสะอาด 2564"

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่าห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดและตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ 6 (1) ที่กำหนดไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไปนั้น

          เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของจังหวัดพิษณุโลกให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามข้อกฎหมายจังหวัดพิษณุโลกจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

           1. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญของที่ระลึกของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
           2. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
           3. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
           4. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลก่อนการให้หรือรับของขวัญของที่ระลึกของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่างที่เกี่ยวข้องแล้วโดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้นต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาทหากเกิน 3,000 บาทให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา

                 ทั้งนี้ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริงจึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๆ


#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
#PRD4


ไฟล์เอกสารประกอบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar