จังหวัดพิษณุโลก เสนอบ้านเซิงหวาย หมู่ที่ 3 อำเภอพรหมพิราม เข้ารับการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2566

จังหวัดพิษณุโลก เสนอบ้านเซิงหวาย หมู่ที่ 3 อำเภอพรหมพิราม เข้ารับการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2566

วันนี้ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดเซิงหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน พร้อมด้วยพุทธศษสนิกชนร่วมถวายการต้อนรับ พระเทพรัตนนายก ประธานคณะกรรมการโครงการฯ หนเหนือ และคณะกรรมการโครงการฯ ในการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2566 หนเหนือ โดยจะแบ่งเป็น ภาค4 ภาค5 ภาค6 และภาค7 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกจะอยู่ในภาค5 รวม 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิษถ์ สุโขทัย และตาก

โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2566 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาจิตใจประชาชน โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกพื้นที่เป็น "หมู่บ้านยั่งยืน" ด้วยการกำหนดกรอบ ทิศทาง แนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจให้มากขึ้น โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นหัวใจสำคัญ คือ หลักไตรสิกขา ประกอบด้วย 1. อธิศีลสิกขา คือ ศีลอันยิ่ง ศีล เป็นอาภรณ์ เป็นเครื่องประดับอันประเสริฐ เป็นหลักการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม สังคมก็จะเป็นสุข และยั่งยืน 2. อธิจิตตสิกขา คือ จิตอันยิ่ง กล่าวคือ สมาธิ อันเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจให้มี สมรรถภาพ ประสิทธิภาพในการคิด พิจารณา ไตร่ตรอง อันเป็นการธรรมที่ควรเจริญ ให้จิตใจเกิดความสงบสุข เกิดความสมดุลในชีวิต 3. อธิปัญญาสิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง เป็นหลักพัฒนาความรู้ความเข้าใจสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะสิ่งทั้งหลายให้เกิดความแจ่มแจ้ง โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องเสริมสติปัญญาให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ศีล สมาธิ ปัญญา จึงเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดคุณภาพในด้านจิตใจ

ในการนี้ พระเทพรัตนนายก พร้อมคณะกรรมการโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล5” หนเหนือ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้มอบโค จำนวน 2 ตัว แก่หมู่บ้านเซิงหวาย หมู่บ้านรักษาศีล5 ต้นแบบ ประจำปี 2566 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ของแต่ละหมู่บ้าน โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ พระเทพรัตนนายก ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำหนเหนือ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงาน ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ประจำปี 2566

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar