สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย "แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด"

กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตามอาคารสถานที่ราชการเพื่อรักษาความปลอดภัย หากอยู่ภายในอาคารก็จะ บันทึกพฤติกรรมของบุคคล อาจเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร แต่หากติดตั้งภายนอกอาคาร ก็แสดงถึง การรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญ ถ้ามีเหตุผลความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่บันทึก จะขอได้หรือเปล่า มาดูเรื่องนี้ครับ

        นาย ก ได้ไปจอดรถยนต์ส่วนตัวที่ท่าอากาศยาน A เพื่อโดยสารเครื่องบิน ต่อมาวันเดินทางกลับ นาย ก พบว่าน้ำท่วมเข้าไปในรถยนต์ของตนเอง จึงได้มีหนังสือถึงท่าอากาศยาน A ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนที่กล้อง วงจรปิดเพื่อประกอบการฟ้องร้องดำเนินคดี จำนวนหลายรายการ เช่น เอกสารจัดซื้อจัดหากล้องวงจรปิด ไฟล์ข้อมูลกล้องวงจรปิดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ของผู้ขอ แผนที่ขอบเขตที่กล้องส่องถึง รายงานบันทึกเหตุการณ์ การเปลี่ยนเวรยาม แผนที่กล้องวงจรปิดเฉพาะนอกอาคารพร้อมชื่อกล้องแต่ละตัว ท่าอากาศยาน A แจ้งเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารบางรายการแต่ไม่เปิดเผยรายการแผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเฉพาะนอกอาคาร โดยให้เหตุผลว่า เป็นระบบความ ปลอดภัยของท่าอากาศยาน นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

        คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ แผนที่ กล้องวงจรปิดเฉพาะนอกอาคาร พร้อมชื่อกล้องแต่ละตัว เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการปกติของหน่วยงาน ของรัฐ และไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้ เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึง ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของท่าอากาศยาน A จึงวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์

        เรื่องนี้น่าสนใจมากครับ แม้ว่าการบันทึกกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารจะเป็นระบบการรักษาความ ปลอดภัยของท่าอากาศยาน แต่เรื่องนี้ผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ขอ จึงสมควร ได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่ขอครับ มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th

(ที่ สค ๓๗๙/๒๕๖๓) นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar