สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย "เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ"

เป็นอีกเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมา อยากรู้ว่าข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ แล้วแต่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านพักสวัสดิการของรัฐมีใครบ้าง จะขอรายชื่อได้หรือเปล่า มาติดตามกันครับ

        นายตรวจสอบ เป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวแห่งหนึ่ง มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านพักสวัสดิการของรัฐ จึงมีหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง สมมติหน่วยงาน A เพื่อขอ ข้อมูลข่าวสารเรื่องข้อมูลจำนวนและรายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านพัก สวัสดิการของหน่วยงาน A หน่วยงาน A แจ้งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูล รายชื่อบุคคลนั้น การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลดังกล่าว นายตรวจสอบจึงอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

        ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ หน่วยงาน A ชี้แจงว่า อดีต ข้าราชการระดับสูงที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังใช้ประโยชน์หรือพักอาศัยอยู่ในบ้านพักสวัสดิการและยังคงทำ ประโยชน์ให้กับประเทศชาติ รวมถึงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งสำคัญ มีจำนวน ๒๒ นาย ซึ่งเมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับประเทศชาติแล้ว จะได้ประสานการปฏิบัติเพื่อขอบ้านพักคืนต่อไป

        คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ วินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลจำนวนและรายชื่อข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านพักสวัสดิการของหน่วยงาน A เป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติ ราชการปกติ ไม่มีข้อความที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้ เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึง ความโปร่งใสและตรวจสอบได้อันเป็นประโยชน์สาธารณะ จึงมีมติให้หน่วยงาน A เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

        เรื่องนี้ หน่วยงานก็ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการพร้อมเปิดเผยจำนวนและ รายชื่อเรียบร้อยครับ มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th

(ที่ สค ๔๓๘/๒๕๖๓) นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar